นายสุวัฒน์  บรรลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.